فصلنامه
اثر عصاره هیدروالکلی هسته انگور (Vitis vinifera) بر سندرم تخمدان پلی کیستیک در رت ماده نژاد ویستار

هما محسنی کوچصفهانی؛ کاظم پریور؛ زهره سلم آبادی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 153-164

https://doi.org/10.52547/JCT.6.2.153

چکیده
  هدف: در این مطالعه تجربی اثر عصاره هیدروالکلی هسته انگور بر سندرم تخمدان پلی کیستیک در رت ماده نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‏ها: در این مطالعه تجربی ۳۰ سر موش صحرایی به ۶ گروه شامل کنترل، پلی کیستیک و 4 گروه تجربی تقسیم شدند. چهار گروه تجربی با تزریق درون صفاقی عصاره هسته انگور (دوزهای 50، 75، 100، 200 میلی‏گرم بر کیلوگرم ...  بیشتر