فصلنامه
تاثیر میدان‏های الکترومغناطیسی بر اندام‏های رویشی، تکوین دانه‏های گرده، رویش و رشد لوله‏های گرده گیاه سویا Glycine max L.
دوره 1، پاییز 89 ، مهر 1389، ، صفحه 35-42

https://doi.org/10.52547/JCT.1.3.35

چکیده
  هدف: میدان‏های الکترو مغناطیسی عامل محیطی اجتناب ناپذیری برای جانداران هستند که اخیرا تحقیقات زیادی برای بررسی اثر آن انجام شده است. دراین پژوهش تاثیر میدان الکترومغناطیسی بر اندامهای رویشی، تکوین دانه های گرده، رویش و رشد لوله گرده در گیاه سویا بررسی شده است.مواد و روش‏ها: میدان الکترومغناطیسی توسط منبع تغذیه ای با ولتاژ 220 ولت ...  بیشتر