فصلنامه
بیان فاکتور رونویسی دوپامینرژیکی Nurr1 در سلول‏های انسانی به‏وسیله لنتی ویروس‏های نوترکیب

موسی گردانه؛ عباس رحیمی شم آبادی؛ عمران اسماعیل زاده

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-7

https://doi.org/10.52547/JCT.7.1.1

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق تولید  لنتی ویروس‏های حامل ژن Nurr1 و بیان در سلول‏های انسانی می‏باشد. مواد و روش‏ها: قطعه ژنی IRES-EGFP با آنزیم‏های Bgl ll/Not1 از ناقل pIRES2-EGFP جدا و با Klenow کور (Blunt) گردید. ناقل لنتی ویروسی  pNL-EGFP/CMV/WPREdU3 با آنزیم‏های Nhe1/ Xho1 برش و دو سر آن  کور شد.  قطعه ژنی ایزوله شده به این ناقل منتقل شد تا سازه لنتی ویروسی (I) به‏وجود ...  بیشتر

بیان القایی ژن گزارشگرGFP در رده سلولی LMH با استفاده از ناقلین لنتی ویروسی القا پذیر

عباس رحیمی شم آبادی؛ موسی گردانه؛ عمران اسماعیل زاده

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 241-248

https://doi.org/10.52547/JCT.6.3.241

چکیده
  هدف: با تلفیق سیستم االقایی تتراسیکلین (Tet-inducible system) و ناقلین لنتی ویروسی، القا بیان ژن گزارشگر Enhanced Green Fluorescent Protein (EGFP) در سلول‏های پرندگان مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‏ها: ژن EGFP تحت کنترل سیستم‏ Tet-ON قرار گرفت و بیان آن در سلول‌های کبدی جوجه رده LMH بررسی شد. ابتدا باکتری‏های مستعد با ناقل لنتی ویروسی القایی حامل EGFP به‏همراه ...  بیشتر

ساخت لنتی‏ویروس‏های نوترکیب ناقل ژن DJ-1 و انتقال آن‏ها به سلول‏های انسانی
دوره 4، زمستان92 ، اسفند 1392، ، صفحه 381-388

https://doi.org/10.52547/JCT.4.4.381

چکیده
  هدف: اهداف این مطالعه ساب‏کلونینگ ژن (PARK7) DJ-1 به‏ درون وکتور انتقال لنتی‏ویروسی، تولید لنتی‏ویروس‏های نوترکیب و آلوده سازی سلول‏های هدف با این ویروس‏ها می‏باشند.مواد وروش‏ها: ژن DJ1 با استفاده از آنزیم های محدود کننده EcoR1 و Xho1 از وکتور pcDNA-DJ1 به دست آمد. وکتور انتقالی لنتی ویروس به صورت همزمان توسط آنزیم های محدود کننده ...  بیشتر

قابلیت ترانسفکشن و ترانسدوکشن سلول‏های جوجه رده LMH و مقایسه آن با سلول‏های انسانی رده HEK-293T
دوره 1، زمستان 89 ، دی 1389، ، صفحه 47-56

https://doi.org/10.52547/JCT.1.4.47

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی کارائی جذب DNA و انتقال ژن به سلول‏های کبدی جوجه نژاد لگهورن در دو سطح ترانسفکشن و ترانسدوکشن با لنتی ویروس‏های نوترکیب و شدت بیان ترانسژن می‏باشد.مواد و روش‏ها:برای ترانسفکشن یا ترانسدوکشن ویروسی، سلول‏ها در پلیت‏های 96 خانه کشت داده شدند و در مراحل مختلف با میکروسکوپ فلورسنس مشاهده گردیدند. تعداد ...  بیشتر