فصلنامه
تاثیر ترکیب زهر زنبور عسل و ویتامین B12 روی فرایند گلیوزیس در ساقه مغز رت های مبتلا به انسفالومیلیت آلرژیک تجربی– مدل حیوانی مالتی پل اسکلروزیس
دوره 1، زمستان 89 ، دی 1389، ، صفحه 37-45

https://doi.org/10.52547/JCT.1.4.37

چکیده
  هدف: با توجه به نقش ویتامین  B12در تنظیم واکنشهای ایمنی در این مطالعه به عنوان یک عامل کمکی همراه با زهر زنبور عسل برای کاهش التهاب استفاده شد. این مطالعه برای بررسی اثر زهر زنبور عسل و ویتامین B12 روی التهاب و گلیوزیز در رتهای همراه با  انسفالومیلیت آلرژیک انجام پذیرفت.مواد و روش‏ها: ترکیب هموژنه نخاع خوکچه هندی به همراه ادجوانت ...  بیشتر