فصلنامه
نشاندار سازی سیپروفلوکساسین با Technetium99m و توزیع بیولوژیکی آن در حیوانات سالم و عفونی
دوره 1، زمستان 89 ، دی 1389، ، صفحه 29-35

https://doi.org/10.52547/JCT.1.4.29

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه نشاندار سازی سیپروفلوکساسین با تکنسیومm99 و توزیع بیولوژیکی رادیو دارو در بافت‏های مختلف حیوانات آزمایشگاهی سالم و عفونی جهت تشخیص مکان عفونت بود.مواد و روش‏ها: نشاندار سازی سیپروفلوکساسین با تکنسیوم با غلظت بهینه سیپروفلوکساسین(2 میلی گرم) و غلظت‏های 600-50 میکروگرم کلرید قلع در دما و pH متفاوت، با استفاده ...  بیشتر