فصلنامه
بررسی اثر سیلی مارین بر زخم روده بزرگ القا شده با اسید استیک در موش سوری
دوره 1، زمستان 89 ، دی 1389، ، صفحه 21-28

https://doi.org/10.52547/JCT.1.4.21

چکیده
  هدف: در این مطالعه، اثر سیلی مارین بر زخم روده بزرگ القا شده با اسید استیک در موش سوری بررسی شده است.مواد و روش‏ها: 32 موش سوری بالغ نژاد Balb/C به وزن تقریبی 4 ± 36 گرم به 4 گروه 8 تایی تقسیم، گروه کنترل و دست نخورده بدون ایجاد بیماری، گروه شاهد دارای زخم روده (کولیت) بدون تحت درمان و گروه‏های تحت درمان تیمار دارای زخم با تجویز 40 و 80 میلی‏گرم ...  بیشتر