فصلنامه
بررسی میزان اکسین در گیاهان باززائی شده از ریشه‏های تراریخت تنباکو(Nicotiana tabacum L.) حاوی Ri –TDNA
دوره 1، زمستان 89 ، دی 1389، ، صفحه 1-7

https://doi.org/10.52547/JCT.1.4.1

چکیده
  < p>هدف: این تحقیق با هدف بررسی تغییرات ایجاد شده در میزان اکسین در گیاهان بازارایی شده از ریشه‏های گیاه تنباکو حاوی            Ri –T DNA می‏باشد. مواد و روش‏ها: در این تحقیق قطعات برگ گیاه تنباکو توسط باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز تراریخت گردید. ریشه‏های موئین تراریخت ایجاد شده توسط توانایی رشدشان ...  بیشتر