فصلنامه
بررسی اثر میدان‏های الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بر روند اسپرماتوژنز و پروتئین‏های سرم خون موش نژاد Balb/c
دوره 2، بهار 90 ، فروردین 1390، ، صفحه 47-56

https://doi.org/10.52547/JCT.2.1.47

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تغییرات ایجاد شده توسط میدان‏های الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بر روند اسپرماتوژنز، میزان پروتئین‏های سرم خون و فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز موش Balb/c است.مواد و روش‏ها: موش‏های نر بالغ نژاد Balb/c در گروه‏های کنترل، شم و تجربی دسته بندی شدند. در گروه تجربی موش‏ها درون محفظه قرار گرفته و در معرض میدان الکترومغناطیسی ...  بیشتر