فصلنامه
تاثیر علف کش آترازین برفرآیند اوئوژنز در گورخرماهی Danio rerio
دوره 2، تابستان 90 ، تیر 1390، ، صفحه 147-155

https://doi.org/10.52547/JCT.2.2.147

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر علف کش آترازین بر فرآیند اوئوژنز در گورخر ماهی بود.مواد و روش‏ها: در این پژوهش اوئوژنز در تخمدان گورخرماهی‏هایی که به مدت 14 روز در معرض غلظت‏های مختلف آترازین (100،10و1000 میکروگرم بر لیتر) قرار گرفته بودند مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور نمونه‏ها در محلول بوئن فیکس و در پارافین قالب گیری شدند ...  بیشتر