فصلنامه
بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام بی دانه انگور توسط نشانگر ملکولی RAPD
دوره 2، تابستان 90 ، تیر 1390، ، صفحه 99-106

https://doi.org/10.52547/JCT.2.2.99

چکیده
  هدف: ارقام بسیار متنوعی از انگور در ایران کشت می‏شوند که در بین آن ها، ارقام بی دانه جز بهترین ارقام خشکباری انگور هستند. هدف از این پژوهش، پی بردن به پتانسیل نشانگر ملکولی RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA)  برای تعیین دوری و یا نزدیکی ارقام و یا احتمالاً یکی بودن برخی از آن ها صورت گرفت.مواد و روش‏ها: در این مطالعه، 21 رقم انگور بی دانه و 11 آغازگر ...  بیشتر