فصلنامه
اثر تنش سرما بر صفات تشریحی و مورفولوژی در دو رقم مقاوم و حساس برنج در مرحله جوانه‌زنی
دوره 2، پاییز 90 ، مهر 1390، ، صفحه 235-244

https://doi.org/10.52547/JCT.2.3.235

چکیده
  هدف: تنش‌های محیطی به ویژه تنش سرما بر روی ویژگی‌های مورفولوژی، آناتومی و فیزیولوژی گیاهان تاثیر می‌گذارند. برنج، گیاه حساس به سرما می‌باشد که محصول آن تحت این تنش تا حد زیادی کاهش می‌یابد. با توجه به اهمیت برنج، شناخت ارقام متحمل و مکانیسم دفاعی آنها در مقابل دمای پایین ضروری می‌رسد. مواد و روش‏ها: در این پژوهش تاثیر سرما بر صفات ...  بیشتر