فصلنامه
بررسی بیان مارکر سلولهای بنیادی SALL4 در مزنسفالن طی‌تکوین‌جنین جوجه

ملیحه بهادری؛ سعیده ظفر بالانژاد؛ محمد مهدی فرقانی فرد

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-7

https://doi.org/10.52547/JCT.6.1.1

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی کمی بیان mRNA ژنSALL4  در مزنسفالن طی مراحل رشد و نمو جنینی جوجه است .  مواد و روش‏ها : در این پژوهش تجربی از تخم مرغ‏های نطفه دار انکوبه شده در حرارت37 تا 5/37 درجه سانتی‏گراد و رطوبت 60 تا 65 درصد  استفاده شد. پس از شروع رشد و نمو جنینی قسمتی از بافت پروزنسفالن مغز به‏طور روزانه از تخم مرغ‏ها جمع آوری ...  بیشتر