فصلنامه
کالوس زایی و باززایی ارقام گندم نان از ریزنمونه‌های مختلف

علی اکبر غلامی؛ علیرضا تاری‌نژاد

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 35-55

https://doi.org/10.52547/JCT.9.1.35

چکیده
  هدف: هدف از انجام این تحقیق، مطالعه بررسی اثر تنظیم کننده­های رشدگیاهی، نوع و ترکیبات محیط کشت، ژنوتیب رقم مورد استفاده و نوع ریزنمونه بر قابلیت کالوس­زایی و باززایی ارقام گندم است. مواد و روش‫ها: در این تحقیق از دو نوع محیط کشت (N6، MS) و سه ریزنمونه جنین نارس، جنین رسیده و قطعات برگی استفاده شد. برای کالوس­زایی در ریزنمونه جنین­رسیده ...  بیشتر

بررسی کمّی بیان ژن سوکروز سینتاز1 در گیاه گندم تحت تنش شوری

علی اصغر چوبداری؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 491-500

https://doi.org/10.52547/JCT.6.4.491

چکیده
  هدف: در این تحقیق اثر تنش شوری بر میزان بیان کمّی ژن سوکروز سینتاز1(Sus1)، محتوای نسبی آب و نسبت جذب سدیم به پتاسیم برگ‌های گندم بررسی شد.موادوروش‏ها: دانه‌رست‌های گندم رقم بم تحت تاثیر غلظت‌های 100 و 200 میلی مولار کلریدسدیم قرار گرفتند و در زمان‌های صفر، 6، 12، 24 و 36 ساعت پس از اعمال تنش، تغییرات محتوای نسبی آب، نسبت جذب سدیم به پتاسیم ...  بیشتر

تأثیر تنش شوری بر انواع پروتوکلروفیلید گندم (Triticum aestivum)
دوره 2، تابستان 90 ، تیر 1390، ، صفحه 135-145

https://doi.org/10.52547/JCT.2.2.135

چکیده
  هدف: تأثیر تنش شوری بر مراحل اولیه نمو نهال‌های گندم اتیوله مورد مطالعه قرار گرفت.مواد و روش‏ها: دانه ارقام مقاوم و حساس گندم در تاریکی و در محیط غذایی دارا یا فاقد 200 میکرو مول NaCl رشد کردند. میزان پروتوکلروفیلید گیاهان با روش اسپکتروسکوپی محاسبه شد. طیف فلورسانس گیاهان در دمای پایین (196- درجه سانتی‏گراد) ثبت شد. فلورسانس انواع پروتوکلروفیلید، ...  بیشتر

بررسی مقایسه ای بردباری دو واریته گندم (Triticum aestivum) در تولید کلروفیل و انتقال الکترون نسبت به تنش شوری
دوره 1، زمستان 89 ، دی 1389، ، صفحه 57-67

https://doi.org/10.52547/JCT.1.4.57

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی دو واریته گندم  Triticum aestivumبا بردباری متفاوت نسبت به تنش شوری، در غلظت‌های مختلف نمک بود.مواد و روش‌ها: گیاهانی از دو واریته  Seds 1وGiza 168 به مدت هفت روز در محیط غذایی هوگلند رشد داده شدند و تعدادی نیز در محیط غذایی دارای 200 میلی مول نمک اضافی قرار گرفتند. قطعات برگی جدا شده از این گیاهان در محیط دارای 600 میلی‏مول ...  بیشتر