فصلنامه
بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین به همراه وین بلاستین در القای ناهنجاری های کروموزومی در سلول های L929 با استفاده از روش آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای

مینا وفائی راد؛ فرهنگ حداد؛ مریم مقدم متین

دوره 8، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 354-363

https://doi.org/10.52547/JCT.8.4.354

چکیده
  هدف: در این مطالعه تاثیر ژنوتوکسیک امواج الکترومغناطیس در طول موج مشابه امواج تلفن همراه به‫عنوان یک منبع رایج در تولید این امواج به‫همراه یک آنیوژن شناخته شده (وین بلاستین) در سلول‫های در محیط کشت بررسی شد.مواد و روش‫ها: سلول‌های L929 به‫مدت 2 ساعت تحت تاثیر میدان الکترومغناطیس به‫دو شکل ثابت و منقطع با طول موج تقریبی MGh900 در حضور ...  بیشتر

اثرآنتی اکسیدانتی ویتامین C در کاهش آسیب های کروموزومی القا شده توسط میدان الکترومغناطیسی با فرکانس پایین در اریتروسیت های مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی
دوره 3، بهار 91 ، فروردین 1391، ، صفحه 65-72

https://doi.org/10.52547/JCT.3.1.65

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر اثر آنتی اکسیدانی ویتامین C در کاهش آسیب‏های کروموزومی القا شده توسط میدان الکترومغناطیسی با فرکانس پایین در اریتروسیت‏های مغز استخوان موش نر کوچک آزمایشگاهی بررسی شده است.مواد و روش‏ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی 48 موش نر بالغ نژاد بالب سی به صورت تصادفی به چهار گروه مساوی کنترل، آزمون 1، آزمون 2 و آزمون ...  بیشتر