فصلنامه
مطالعه اثر پرتو UV-C بر کلروفیل و فلاونوئیدهای یونجه تاجی Coronilla varia L. (Fabaceae)
دوره 3، بهار 91 ، فروردین 1391، ، صفحه 43-53

https://doi.org/10.52547/JCT.3.1.43

چکیده
  هدف: کاهش ضخامت لایه اُزن در اثر افزایش آلاینده‌ها سبب کاهش جذب پرتوهای فرابنفش (UV) خورشید به وسیله‏ی این لایه و در نتیجه آسیب موجودات زنده، از جمله گیاهان می‌شود. وقوع تغییرات فیتوشیمیایی در گیاهان از جمله واکنش‌های سازش، دفاع و مقابله‏ی آنها در برابر آسیب‌های ناشی از این پرتوهاست. پس بررسی این تغییرات در گیاهان عالی اهمیت دارد.مواد ...  بیشتر

تأثیر عناصر سنگین برآناتومی، برخی فلاونوئیدها و نیترو‌توکسین‌های برگ Coronilla varia L. در کشت هیدروپونیک
دوره 1، زمستان 89 ، دی 1389، ، صفحه 9-20

https://doi.org/10.52547/JCT.1.4.9

چکیده
  هدف: در این پژوهش اثر دو عنصر روی و نیکل بر آناتومی برگ و دو نوع متابولیت‌ ثانویه برگ (فلاونوئیدها و نیتروتوکسین‌ها) در گیاه یونجه تاجی مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‌ها: گیاهان 40 روزه که به مدت 24 و 72 ساعت در شرایط هیدروپونیک در تنش با غلظت‏های 0، 5/7، 15، 5/22 و 30 میلی‌مولار کلرید روی و 0، 5/2 ، 5 ، 5/7 و 10 میلی‌مولار کلرید نیکل قرار گرفته ...  بیشتر