فصلنامه
تاثیر آهن بر تقسیم سلولی و سنتز رنگیزه‌های کلروفیل و بتاکاروتن درون سلولی در جلبک سبز تک‌سلولی Dunaliella

مریم کمالی سروستانی؛ منصور شریعتی؛ مریم مددکار حق جو

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 207-215

https://doi.org/10.52547/JCT.5.2.207

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آهن بر روی میزان رشد سلولی و مقادیر رنگیزه‌های کلروفیل و بتاکاروتن درون سلولی در جلبک سبز تک‌سلولی Dunaliella می‏باشد. مواد و روش‌ها: غلظت‏های 4، 32، 64، 128، 256 و 512 میکرومولار آهن بر دو گونه D.salina وD.bardawil اعمال و سپس میزان بتاکاروتن و کلروفیل کل درون سلولی و همچنین تقسیم سلولی در یک دوره رشدی اندازه‌گیری ...  بیشتر

بررسی مقایسه‎ای برخی شاخص‎های فیزیولوژیک (محتوای کلروفیلی، فعالیت‎ فتوسنتزی ...) در گزینش سویه‎های جلبک Dunaliella sp. (جداسازی شده از آب‎های ایران)
دوره 4، بهار 92 ، فروردین 1392، ، صفحه 85-102

https://doi.org/10.52547/JCT.4.1.85

چکیده
  هدف: Dunaliella به‎عنوان یک جلبک تک‎سلولی فیتوپلانکتونی در تغذیه جانوران آبزی (به‏ویژه آب شور) اهمیت دارد. به منظور گزینش سویه‎های برتر، محتوای کلروفیلی در ارتباط با سایر شاخص‎های بیوماس جلبکی، در شرایط متفاوت محیط کشت مطالعه شد.مواد و روش‎ها: سویه‎های مختلف ایرانی و خارجی جلبک تحت تاثیر تیمارهای کمبود نیترات، افزایش نور، ...  بیشتر

مطالعه اثر پرتو UV-C بر کلروفیل و فلاونوئیدهای یونجه تاجی Coronilla varia L. (Fabaceae)
دوره 3، بهار 91 ، فروردین 1391، ، صفحه 43-53

https://doi.org/10.52547/JCT.3.1.43

چکیده
  هدف: کاهش ضخامت لایه اُزن در اثر افزایش آلاینده‌ها سبب کاهش جذب پرتوهای فرابنفش (UV) خورشید به وسیله‏ی این لایه و در نتیجه آسیب موجودات زنده، از جمله گیاهان می‌شود. وقوع تغییرات فیتوشیمیایی در گیاهان از جمله واکنش‌های سازش، دفاع و مقابله‏ی آنها در برابر آسیب‌های ناشی از این پرتوهاست. پس بررسی این تغییرات در گیاهان عالی اهمیت دارد.مواد ...  بیشتر

بررسی مقایسه ای بردباری دو واریته گندم (Triticum aestivum) در تولید کلروفیل و انتقال الکترون نسبت به تنش شوری
دوره 1، زمستان 89 ، دی 1389، ، صفحه 57-67

https://doi.org/10.52547/JCT.1.4.57

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی دو واریته گندم  Triticum aestivumبا بردباری متفاوت نسبت به تنش شوری، در غلظت‌های مختلف نمک بود.مواد و روش‌ها: گیاهانی از دو واریته  Seds 1وGiza 168 به مدت هفت روز در محیط غذایی هوگلند رشد داده شدند و تعدادی نیز در محیط غذایی دارای 200 میلی مول نمک اضافی قرار گرفتند. قطعات برگی جدا شده از این گیاهان در محیط دارای 600 میلی‏مول ...  بیشتر