فصلنامه
مراحل رویان‏زایی سوماتیکی حاصل از رویان بذری در گیاه وشا (Dorema ammoniacum D.)
دوره 3، بهار 91 ، فروردین 1391، ، صفحه 21-27

https://doi.org/10.52547/JCT.3.1.21

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق بررسی و تایید بافت شناختی مراحل رویان‌زایی سوماتیکی در گیاه وشا، به عنوان روشی موثر در تکثیر گیاهانی که با محدودیت کشت مواجه هستند، به کمک روش‌های کشت بافت بود. مواد و روش‌ها: ریز‌نمونه‌های مختلف بر روی محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (Murashige and Skoog) حاوی غلظت‌های مختلف اکسین و سیتوکینین قرار گرفتند. پس از 8 هفته، تولید ...  بیشتر