فصلنامه
بررسی ساختار تشریحی اندام‏های رویشی و نمو اندام‏های زایشی گیاه انبه (Mangifera indica L.)

پریسا جنوبی؛ احمد مجد؛ صدیقه مهرابیان؛ فیصل رشیدی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 417-427

https://doi.org/10.52547/JCT.5.4.417

چکیده
  هدف: انبه (Mangifera indica L.) درختی همیشه سبز و متعلق به تیره پسته ایان (Anacardiaceae) که در ایران در استان‏های هرمزگان و بلوچستان کشت می‏شود و تا‏کنون پژوهشی پیرامون ویژگی‏های ساختاری و تکوینی آن صورت نگرفته است. در پژوهش حاضر بررسی ساختار تشریحی اندام‏های رویشی و مراحل تکوینی اندام‏های زایشی این گیاه مد نظر قرار گرفتند.مواد و روش‏ها: ...  بیشتر