فصلنامه
تغییر پارامترهای مقاومت به نیکل بر اثر نور در کالوس‌های گیاه بیش‌انباشتگر نیکل آلیسوم اینفلاتوم
دوره 4، بهار 92 ، فروردین 1392، ، صفحه 13-24

https://doi.org/10.52547/JCT.4.1.13

چکیده
  هدف: گیاه  Alyssum inflatumبومی خاک‌های سرپنتین غرب ایران و بیش‌انباشتگر نیکل محسوب می‌شود. در این مطالعه از روش کشت کالوس استفاده شد تا با استفاده از سیستمی با درجات پیچیدگی کمتر از نظر سازمان بافتی و اندامی نسبت به گیاه کامل، مکانیسم‌های مقاومت به غلظت‌های بالای نیکل بررسی شود.مواد و روش‌ها: پس از تکثیر کالوس‌ها بر روی محیط MS و غلظت‌های ...  بیشتر