فصلنامه
مطالعه تاثیر شوری‫های کوتاه مدت بر فعالیت سلول‫های کلراید ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به‫روش ایمونوهیستوشیمی و میکروسکوپ الکترونی روبشی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

راضیه ایروانی؛ رحیم عبدی؛ رحیم پیغان؛ بیتا ارچنگی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 117-127

https://doi.org/10.61186/JCT.14.2.117

چکیده
  هدف: هدف اصلی ارزیابی سلول‌های کلرید آبشش ماهی کپور معمولی در طول سازگاری با شوری‌های مختلف محیطی در یک دوره کوتاه مدت بوده است.مواد و روش‫ها: ماهی‫ها با وزن میانگین 1±4/41 گرم و طول 1±9/16 سانتی‫متر در چهار گروه با سه تکرار استفاده شد. گروه شاهد در آب شیرین و سه گروه در شوری ppt4، ppt8 و ppt12 با شرایط یکسان نگه‫داری شدند. در ساعات صفر، ...  بیشتر

مکان یابی و بررسی اثر محیط های هیپر و هیپواسموتیک بر نحوه پراکندگی آنزیم Na+ ,K+-ATPase در توبول های کلیوی بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)
دوره 2، زمستان 90 ، اسفند 1390، ، صفحه 407-414

https://doi.org/10.52547/JCT.2.4.407

چکیده
  هدف: بافت شناسی نفرون های کلیوی بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) و مکان یابی آنزیم Na+/ K+-ATPase در خلال تنظیم اسمزی و تطابق با محیط های هیپو و هایپراسموتیک (ppt 60 و 10) با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی. مواد و روش ها: به منظور بافت شناسی نفرون های کلیوی از رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین استفاده شد. مکان یابی ایمن یایی آنزیم K+-ATPase، Na+ نیز با استفاده ...  بیشتر