فصلنامه
مکان یابی و بررسی اثر محیط های هیپر و هیپواسموتیک بر نحوه پراکندگی آنزیم Na+ ,K+-ATPase در توبول های کلیوی بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)
دوره 2، زمستان 90 ، اسفند 1390، ، صفحه 407-414

https://doi.org/10.52547/JCT.2.4.407

چکیده
  هدف: بافت شناسی نفرون های کلیوی بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) و مکان یابی آنزیم Na+/ K+-ATPase در خلال تنظیم اسمزی و تطابق با محیط های هیپو و هایپراسموتیک (ppt 60 و 10) با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی. مواد و روش ها: به منظور بافت شناسی نفرون های کلیوی از رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین استفاده شد. مکان یابی ایمن یایی آنزیم K+-ATPase، Na+ نیز با استفاده ...  بیشتر