فصلنامه
اثر پراکسید هیدروژن و ملاتونین بر بلوغ هسته ای اووسیت در شرایط برون تنی
دوره 2، زمستان 90 ، اسفند 1390، ، صفحه 387-393

https://doi.org/10.52547/JCT.2.4.387

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر غلظت های مختلف ملاتونین در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از هیدروژن پراکسید بر بلوغ هسته ای اووسیت های نابالغ گوسفند بود. مواد و روش ها: تخمدان ها از کشتارگاه جمع آوری و استحصال اووسیت به روش استاندارد انجام گرفت، کشت اووسیت ها در الف: TCM199 به علاوه 10 درصد FBS، 5 میکروگرم در میلی لیتر FSH، 0.01 واحد بین المللی در میلی ...  بیشتر