فصلنامه
ارزیابی بیان مارکرهای پرتوانی در کلونی های سلول هایES-like حاصل از اسپرماتوگونی و سلول های بنیادی جنینی

هاتف قاسمی حمیدآبادی؛ مریم نظم بجنوردی؛ نورالله رضایی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 147-155

https://doi.org/10.52547/JCT.5.2.147

چکیده
  هدف:اخیرا ماهیت پرتوانی سلول‏های بنیادی اسپرماتوگونی (Spermatogonial Stem Cells, SSCs) در محیط کشت مورد توجه قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر تولید سلولهای شبه بنیادی جنینی ES-like cells) (Embryonic Stem like cells, از SSCs و بررسی تغییرات مورفولوژیک و ژنتیکی در این سلول‏ها نسبت به سلول‏های بنیادی جنینی ESCs)  (Embryonic stem cells, است. مواد و روش‏ها: سلول‏های اسپرماتوگونی ...  بیشتر