فصلنامه
اثر استیل سالیسیلیک اسید روی نورونهای ناحیه CA1 هیپوکامپ و یادگیری فضایی به دنبال انسداد موقت شریان مغزی میانی در موشهای صحرایی نر

عباس شاهدی؛ سید حسن افتخار واقفی؛ وحید شیبانی؛ رضا ملک پور افشار

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 139-147

https://doi.org/10.52547/JCT.5.2.139

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ASA (Acetyl salicylic acid) روی نورون‏های هرمی ناحیه CA1 هیپوکامپ و یادگیری فضایی موش‏های صحرایی متعاقب انسداد موقت شریان مغزی میانی بود. مواد و روش‏ها: 49 سر موش صحرایی نر به‏صورت تصادفی به گروه‏های کنترل، شاهد، ایسکمی، حلال ASA و (80 و 40 20٬ میلی‏گرم بر کیلوگرم) ASA تقسیم شدند. ایسکمی موضعی مغزی با انسداد ...  بیشتر