فصلنامه
ویژگی‌های خونشناسی عروس‌ماهی اصفهانی Petroleuciscus esfahani در ایستگاه‌های مختلف رودخانه زاینده‌رود

سالار درافشان؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ ندا گیلان‌نژاد؛ نصراله محبوبی صوفیانی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 123-131

https://doi.org/10.52547/JCT.5.2.123

چکیده
  هدف: عروس‌ماهی اصفهانی، یکی از گونه‏های مهم با پراکنش وسیع در رودخانه زاینده‌رود است. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه‏ای در خصوص ویژگی‌های خون‌شناسی این‏گونه صورت نگرفته است، در این مطالعه، برخی از این ویژگی‌ها در ایستگاه‌های مختلف رودخانه  زاینده‏رود مورد مقایسه قرار گرفت. مواد و روش‌ها: تعداد 127 قطعه ماهی از 4 ایستگاه ...  بیشتر