فصلنامه
بررسی اثر عصاره الکلی گیاه سیاه‏دانه (Nigella sativa L) بر القای مرگ برنامه‏ریزی شده در سلول‌های سرطانی رده HL-60

مریم رحیمی؛ آرش بابایی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 243-251

https://doi.org/10.52547/JCT.10.4.243

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر آپوپتوتیک عصاره الکلی سیاه‏دانه بر روی سلول‌های سرطانی HL-60 بود..مواد و روش‏ها: دراین مطالعه تجربی غلظت‏های350، 650، 950 و 1250 میکروگرم/میلی‏لیتر عصاره الکلی سیاه‏دانه در محیط کشت، روی سلول‌های سرطانی HL-60 به‏مدت 24 ساعت اثر داده شد. برای بررسی درصد سلول‌های زنده از آزمون MTT استفاده شد. همچنین برای ...  بیشتر

تاثیر هم‏زمان اکسید نیتریک و میدان الکترومغناطیسی بر میزان تکثیر و تغییر مورفولوژی سلول‏های بنیادی استرومایی

نازنین حقیقت؛ پرویز عبدالمالکی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 71-79

https://doi.org/10.52547/JCT.7.1.71

چکیده
  هدف: میدان الکترومغناطیسی به‏عنوان یک عامل محرک فیزیکی خواه و ناخواه فرآیندهای سلولی را تحت تاثیر خود قرار می‏دهد. در مطالعه‏ی حاضر تغییر مورفولوژی و سرعت تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش صحرایی در حضور میدان الکترومغناطیسی (EMF) و مولکول پیامبر اکسید نیتریک (NO) بررسی شد. مواد و روش‌ها: بعد از جداسازی سلول‏های ...  بیشتر