فصلنامه
تاثیر ضد باکتریایی اسانس سیر و رزماری بر برخی از پاتوژن‏های اصلی ورم پستان در گاو شیری

مهدی خدایی مطلق

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 79-88

https://doi.org/10.52547/JCT.5.1.79

چکیده
  هدف: در این پژوهش خواص ضد باکتریایی اسانس 2 گیاه رزماری و سیر بر روی باکتری‏های استافیلوکوکوس آرئوس، اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس آگالاکتیه در درصد غلظت‏های مختلف  مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‏ها: اسانس‏ها از گروه گیاهان دارویی و معطر دانشگاه اراک تهیه گردید. با غلظت‏های 10، 30 و 50 درصد از اسانس‏های سیر و رزماری خاصیت ضد ...  بیشتر