فصلنامه
جداسازی و کشت اولیه سلول‏های ستیغ عصبی از لوله عصبی جنین جوجه

مریم متین؛ محمدقاسم گل‏محمدی؛ محسن سقا

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 275-282

https://doi.org/10.52547/JCT.11.4.275

چکیده
  هدف:  هدف از این مطالعه ارائه یک روش ساده و کارآمد جهت جداسازی و تعیین خصوصیت سلول‏های ستیغ عصبی از بافت لوله عصبی می‏باشد.مواد و روش‏ها: تخم مرغ‏های نطفه‏دار حدود 35 ساعت در دمای 38 درجه سانتی‏گراد و رطوبت نسبی 55 تا 60 درصد در داخل انکوباتور قرار داده شدند تا جنین‏ها به‏مراحل 10-12 طبق جدول تکاملی هامبورگر-هامیلتون رسیدند. ...  بیشتر

تمایز عصبی سلول‌های بنیادی کارسینومای جنینی کشت سه‌بعدی در دستگاه عصبی جنین مرغ

زهره نصیری؛ سید جمال مشتاقیان؛ فریبا اسماعیلی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 22-31

https://doi.org/10.52547/JCT.8.1.22

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به‏منظور بررسی اثر داربست کیتوسان/پلی­وینیل­الکل آمیخته با عصاره مغز نوزاد رت NRBE)) بر تمایز عصبی سلول­های بنیادی کارسینومای جنینی P19 طراحی شد.مواد و روش­ها: به‏منظور القای فنوتیپ عصبی، سلول‌های‌ بنیادی کارسینومای جنینی رده P19 روی داربست کیتوسان/پلی­وینیل­الکل آمیخته با عصاره­ی مغز نوزاد موش صحرایی ...  بیشتر

تمایز اسکلروتومی سلول‮های سومایتی هم‏کشتی داده شده با نوتوکورد جنین جوجه

رزگار رهبری؛ محمد ماذنی؛ محمدقاسم گل محمدی؛ محسن سقا

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 71-77

https://doi.org/10.52547/JCT.5.1.71

چکیده
  هدف: سومایتها تودههای اپیتلیالی از سلولهای مزودرمی هستند که به اسکلروتوم و درمومیوتوم تمایز مییابند و نوتوکورد یا مزودرم محوری در تمایز سلولهای سومایتی به اسکلروتوم نقش دارد. هدف از این مطالعه بررسی نقش نوتوکورد در تمایز اسکلروتومی سومایتها در محیط آزمایشگاهی بود.  مواد و روش‏ها : در این مطالعه تجربی، پس از جدا سازی سومایت‏ها ...  بیشتر