فصلنامه
القا و بهینه سازی شرایط رشد ریشه‏های موئین گیاه سنبل الطیب (L. (Valeriana officinalisحاصل از تلقیح آگروباکتریوم رایزوژنز (Agrobacterium rhizogenes)

محمدرضا دینی ترکمانی؛ ناصر عباسپور؛ مراد جعفری؛ افسانه صمدی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 23-30

https://doi.org/10.52547/JCT.5.1.23

چکیده
  هدف: در این تحقیق به‏منظور بهینه‏سازی شرایط رشد ریشه‏های موئین، ریزنمونه‏های حاصل از برگ‏، ریشه و هیپوکوتیل با با‏کتری آگروباکتریوم رایزوژنز تلقیح و سپس اثر چهار محیط کشت پایه موراشیک و اسکوگ مایع با ترکیبات و دمای متفاوت بر رشد ریشه‏های موئین به‏دست آمده مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‏ها: به‏منظور القای ریشه‏های ...  بیشتر