فصلنامه
بررسی وجود جهش‌های FecB و FecGH در بزهای کاموری استان خوزستان
دوره 4، پاییز 92 ، مهر 1392، ، صفحه 323-329

https://doi.org/10.52547/JCT.4.3.323

چکیده
  بزهای کاموری، FecB، FecGH، GDF9 هدف: هدف از این مطالعه تعیین وجود جهش‏های FecB و FecGH در بزهای نژاد کاموری استان خوزستان بود.  مواد و روش‏ها: در این مطالعه پژوهشی، از 40 راس بز کاموری با حداقل یک‏بار سابقه دوقلوزایی خون‏گیری به‏عمل آمد و DNA آن‏ها با روش اصلاح شده نمکی استخراج گردید و جایگاه ژن‏های FecB و GDF9 با استفاده از پرایمرهای ...  بیشتر