فصلنامه
بررسی اثر کلرید کبالت بر سطح برگ، کلروفیل، کاوتنوئید و بیان ژن ACC اکسیداز گیاه سیب زمینی Solanum tuberosum L. رقم وایت دزیره در کشت در شیشه
دوره 4، پاییز 92 ، مهر 1392، ، صفحه 287-295

https://doi.org/10.52547/JCT.4.3.287

چکیده
  هدف: اتیلن یکی از هورمون‌های گیاهی است که در شرایط کشت در شیشه تولید می‌شود و تجمع آن با کاهش رشد و تغییرات مورفولوژیکی گیاه همراه است. هدف این مطالعه بررسی اثر کلرید کبالت به‏عنوان یک مهار کننده سنتز اتیلن بر رشد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیان ژن  (ACC) Aminocyclopropane 1-carboxylic acidاکسیداز سیب زمینی است.مواد و روش‌ها: در این مطالعه ابتدا ...  بیشتر