فصلنامه
بررسی تاثیر سیلیکون بر برخی پارامترهای آناتومیکی و فیزیولوژیکی گیاه گاوزبان دارویی (Borago officinalis L.) در شرایط هیدروپونیک
دوره 4، پاییز 92 ، مهر 1392، ، صفحه 275-285

https://doi.org/10.52547/JCT.4.3.275

چکیده
  هدف: بررسی فاکتورهای مختلف بر بهبود رشد و نمو گیاهان دارویی از اهمیت زیادی برخوردار است. از‌جمله این فاکتورها عناصر معدنی می‌باشند. هدف از این تحقیق تاثیر غلظت‌های مختلف سیلیکون بر خصوصیات آناتومیکی و برخی پارامترهای رشد گیاه گاوزبان دارویی در شرایط کشت هیدروپونیک می‏باشد.مواد و روش‏ها: در این تحقیق تاثیر غلظت‌های مختلف سیلیکون ...  بیشتر