فصلنامه
بررسی تولید آرتیمزینین در گیاه، کشت کالوس و کشت سوسپانسیون سلولی درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss
دوره 4، پاییز 92 ، مهر 1392، ، صفحه 243-250

https://doi.org/10.52547/JCT.4.3.243

چکیده
  هدف: آرتمیزینین مهمترین متابولیت جنس Artemisia  می باشد. به‏دلیل اهمیت آرتمیزینین در درمان مالاریا، تولید آرتمیزینین در درمنه کوهی، کشت کالوس و کشت سوسپانسیون سلولی گیاه بررسی شد. همچنین توانایی تبدیلات بیوشیمیایی در جهت تولید آرتمیزینین در کشت سوسپانسیون گیاه ارزیابی شد.مواد و روش‏ها: با جمع آوری اندام هوایی گیاه و انتقال دانه ...  بیشتر