فصلنامه
مقایسه ویژگی‏های ساختاری، کشت سلولی و القایی اجزا فولیکول پر و مو
دوره 4، تابستان 92 ، تیر 1392، ، صفحه 205-216

https://doi.org/10.52547/JCT.4.2.205

چکیده
  هدف: با توجه به این‏که فولیکول‏های مو و پر در جریان تکوین جنینی طی یک الگوی مشابه شکل می‌گیرند هدف تحقیق حاضر این بود که ساختار بافت‏شناسی، قابلیت رشد سلول‏های درمی آن‏ها در محیط کشت و قابلیت القایی این سلول‏های کشت شده برای شروع برهم‏کنش‏های درمی- اپیدرمی مورد مقایسه قرار گیرد.مواد و روش‎ها: فولیکول‏های پر و مو به‏ترتیب ...  بیشتر