فصلنامه
ارزیابی رفتاری و بیوشیمیایی اثر نانواکسید منیزیم بر تخریب حافظه القا شده با محرومیت از خواب در موش صحرایی نر

مرتضی زارعی؛ لطف اله خواجه پور؛ مهناز کسمتی؛ حسین نجف‏زاده

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 168-180

https://doi.org/10.52547/JCT.10.3.168

چکیده
  هدف: در این مطالعه اثر نانواکسید منیزیم بر یادگیری و حافظه و تغییرات بیوشیمیایی هیپوکمپ در موش‏های صحرایی محروم شده از خواب، مورد ارزیابی قرار گرفته است.مواد و روش‏ها: در این مطالعه از موش‏های نر در گروه‏های کنترل، محرومیت از خواب و دریافت کننده‏های نانواکسید منیزیم با دوزهای 1 و 5 و 10 میلی‏گرم بر کیلوگرم، استفاده شد. جهت ...  بیشتر