فصلنامه
بررسی اثر ضد التهابی آستاگزانتین بر مهار TLR4 و برخی سایتوکاین‫های التهابی در سلول ماکروفاژی

هدا مجیری فروشانی؛ حسین ذوالقرنین

دوره 14، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 309-324

https://doi.org/10.61186/JCT.14.4.309

چکیده
  هدف : آستاگزانتین کاروتنویید طبیعی با آثار فارماکولوژیک مختلف می باشد. مکانیسم مولکولی اثر ضد التهاب این ترکیب چندان مشخص نیست. هدف این مطالعه، بررسی نقش TLR4 و سایتوکاین‫های التهابی IL-1, IL-6, TNFα  در بروز اثر ضد التهابی آستاگزانتین در ماکروفاژها می‫باشد. مواد و روش‫ها: سلول‫های ماکروفاژی RAW264.7  با LPS القای التهاب شدند. دوزهای ...  بیشتر

مطالعه اثرات پیشگیرانه و درمانی کاروتنوئید آستاگزانتین بر روی بیماری Multiple Sclerosis در موش‌های مدل C57BL/6

سایه بیداران؛ پریچهره یغمایی؛ علیرضا احمدی؛ آزاده ابراهیم حبیبی؛ محمد حسین صنعتی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 279-291

https://doi.org/10.52547/JCT.9.3.279

چکیده
  هدف: در مطالعه حاضر به بررسی امکان مفید بودن آستاگزانتین در مدل موشی بیماری MS، آنسفالومیلیت تجربی خود ایمن (EAE) پرداخته شده است.مواد و روش­ها: بیماری EAE با استفاده از پپتید MOG35-55 و ادجوانت کامل فروند (CFU) در موش­های ماده C57BL/6 القا شد. موش­ها در گروه کنترل نرمال، گروه بیمار، گروه پیشگیری دریافت کننده آستاگزانتین 21 روز قبل از القا بیماری ...  بیشتر