فصلنامه
تکوین بلاستومرهای منفرد جداشده از جنین‌های 2 سلولی و 4 سلولی موش به بلاستوسیست‌ جهت استخراج و تولید سلول‌های بنیادی جنینی بدون استفاده از سلول‌های تغذیه کننده

فرشید یکانی؛ مهناز آذرنیا

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 261-278

https://doi.org/10.52547/JCT.9.3.261

چکیده
  هدف: تعیین شرایط بهینه که در آن بلاستومرهای جنین­های 2 و 4 سلولی موش با کیفیت بالایی به بلاستوسیت تکوین پیدا کنند و تولید سلول­های بنیادی جنینی(ESC) از این بلاستوسیست­ها بدون حضور سلول­های تغذیه کننده.مواد و روش­ها: ابتدا جنین­های 2 و 4سلولی از اویداکت­ موش­های NMRI جمع آوری شدند. بلاستومرها جدا شده و در سه وضعیت منفرد، گروهی ...  بیشتر