فصلنامه
اثر سینامیک‌اسید برمیزان فعالیت آنزیم‌های فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز(PAL) و تیروزین‌آمونیالیاز ( TAL) و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه ‌تنباکو Nicotiana rustica L. تحت شرایط تنش شوری کشت در شیشه

الهام محققیان؛ علی‌اکبر احسان‌پور

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 88-102

https://doi.org/10.52547/JCT.12.2.88

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر سینامیک‌اسید (CA) بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و میزان تحمل‌به‌شوری گیاه‌تنباکو (Nicotiana rustica L.) می‌باشد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه قطعات جداکشت گیاه تنباکو رشد‌یافته در محیط MS به محیط‌های کشت MS حاوی سینامیک‌اسید (غلظت‌های 0، 5، 10 و 20 میلی‌گرم‌در‌لیتر) و نمک NaCl (غلظت‌های 0، 100 و 200 میلی‌مولار) منتقل‌گردید. ...  بیشتر

تاثیر IAA بر تحمل به تنش شوری گیاه‫چه‌های تنباکو ((Nicotiana plumbaginifolia در شرایط کشت در شیشه‬‬‬‬‬‬‬
دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 86-101

https://doi.org/10.52547/JCT.9.1.86

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین IAA و برخی از شاخص‫های بیوشیمایی و فیزیولوژیکی به‫منظور تحمل به تنش شوری است.مواد و روش‌ها: بذرها‫ی استریل تنباکو در محیط کشت MS کشت شدند. گیاه‫چه‌های تنباکو ((Nicotiana plumbaginifolia تکثیر شده در شرایط کشت بافت به‫مدت 4 هفته تحت تیمار  IAA  (ا میلی گرم در لیتر) و شوری (0، 100 و 200 میلی مولار) قرار گرفتند و بعد ...  بیشتر