فصلنامه
اثرات مانکوزب بر یکپارچگی سد خونی- بیضوی و بیان ژن‫های مرتبط ‬

محدثه محمدی ساردو؛ سید نورالدین نعمت الهی ماهانی؛ محمد نبیونی؛ علی ماندگاری؛ طوبی اسلامی نژاد؛ باقر امیرحیدری

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 56-65

https://doi.org/10.52547/JCT.9.1.56

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر جهت بررسی اثرات مخرب مانکوزب بر سد خونی- بیضوی در مدل برون تنی طراحی شده است.مواد و روش‫ها: موش‫های نر با غلظت‫های 250 و500 میلی‫گرم/ کیلوگرم (وزنی/وزنی) مانکوزب برای 40 روز متوالی به‫صورت خوراکی تیمار شدند. نفوذپذیری سد خونی- بیضوی با استفاده از رنگ ایوانس بلو ارزیابی شد. بیان نسبی mRNA برخی از ژن‫های سد خونی- بیضوی از جمله ...  بیشتر