فصلنامه
بیان آنزیم فعال بتا-گلوکورونیداز در بذر گیاه توتون

خدیجه باقری؛ بهرام ملکی زنجانی؛ مهسا مکانیک

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 231-241

https://doi.org/10.52547/JCT.8.3.231

چکیده
  هدف: طراحی و تهیه سازه ژنی مناسب و انتقال آن به گیاه توتون و بررسی گیاهان تراریخت حاصله بوده است.مواد و روش‌ها: سازه اختصاصی بذر حاوی پیشبرنده Napin، توالی Ω ، ژن GUS و توالی SAR در پلاسمید pBI121 طراحی و تهیه و در باکتری E. coli تکثیر شد. ریزنمونه‌های برگی توتون با آگروباکتریوم سویه LBA4404 به‫روش استاندارد تلقیح شدند. گزینش جوانه‌های باززایی ...  بیشتر