فصلنامه
انتقال و بیان ژن NGF در سلول‏های بنیادی مغز استخوان موش با استفاده از دو وکتور لنتی ویروسی HIV و FIV
دوره 3، پاییز 91 ، مهر 1391، ، صفحه 211-220

https://doi.org/10.52547/JCT.3.3.211

چکیده
  هدف: در این مطالعه میزان انتقال بیان ژن توسط لنتی‌ ویروس‏های مشتق از ویروس نقصان ایمنی انسانی                                          “Human immunodeficiency virus”( HIV) با میزان انتقال بیان ژن توسط لنتی ویروس مشتق از ویروس نقصان ایمنی گربهImmunodeficiency ...  بیشتر