فصلنامه
بررسی مراحل تکوین مادگی و مگاگامتوفیت در Ranunculus arvensis L.
دوره 3، پاییز 91 ، مهر 1391، ، صفحه 201-210

https://doi.org/10.52547/JCT.3.3.201

چکیده
  هدف: مطالعه تکوین مادگی وگامتوفیت ماده در علم گیاه شناسی و تاکسونومی گیاهی اهمیت دارد. این پژوهش به منظور مطالعه مراحل تکوین تخمک  در گیاه Ranunculus arvensis L. و مقایسه با سایر تاکسون‏های گزارش شده این تیره، انجام شد.مواد و روش‏ها: گل‌ها و غنچه‌ها در مراحل مختلف نمو برداشت، در FAA70  تثبیت و در الکل 70 درصد  نگهداری شدند. نمونه‌ها پس ...  بیشتر