فصلنامه
ساخت نانوکامپوزیت فیبروئین ابریشم حاوی یون مس برای القای رگ‌زایی توسط سلول‌های اندوتلیال

زهرا افضلی؛ اکبر کارخانه؛ فاطمه متقی‌طلب؛ مهدی فرخی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 189-205

https://doi.org/10.52547/JCT.12.3.189

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر ساخت نانوکامپوزیت فریزدرای بر پایهی ابریشم و نانوذرات ابریشم حاوی مس برای رهایش کنترل شدهی یون مس برای بهبود رگ زایی میباشد.مواد و روش‏ها: در این پژوهش، از داربست نانوکامپوریتی فیبروئین ابریشم حاوی یون مس برای تحریک رگ‌زایی توسط سلول اندوتلیال استفاده شد. ابتدا مقادیر مشخص مس سولفات به‌محلول فیبروئین افزوده ...  بیشتر

بررسی رشد سلول های کندروسیت گاو بر روی داربست نانوالیاف الکتروریسی شده فیبروئین ابریشم/ کیتوزان

آزاده جعفرزاده؛ خسرو حسینی پژوه؛ مهران کیانی راد

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 139-149

https://doi.org/10.52547/JCT.9.2.139

چکیده
  هدف:  هدف این مطالعه بررسی اتصال و رشد سلول‫های غضروفی گاو بر روی داربست نانوالیاف فیبروئین ابریشم و کیتوزان طراحی و ساخته شده توسط مولفین جهت استفاده در مهندسی بافت غضروف مفصلی بود.مواد و روش‫ها: سلول‫های کندروسیت جداشده از غضروف 3 گوساله به داربست  مذکور منتقل شده و برای 30 روز کشت داده شدند. چسبنگی و میزان رشد سلول‫ها با تصویر ...  بیشتر