فصلنامه
اثر ضد باکتری زئولیت احیا شده با باز شیف

مژگان زنده دل؛ زهره مرتضی‌ئی؛ مریم یوسفی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 69-76

https://doi.org/10.52547/JCT.8.1.69

چکیده
  هدف: در این پژوهش مواد هیبرید جامد حاصل از کمپلکس باز شیف در داخل و روی سطح زئولیت NaY، تهیه شدند و سپس خاصیت ضد باکتری آن­ها در برابر باکتری­های مختلف (باکتری­های گرم منفی و گرم مثبت) بررسی شد.مواد و روش­ها: ابتدا ترکیبات با خاصیت ضد باکتری از طریق روش سنتز پی در پی تهیه شدند. به‏طوری‏که کمپلکس‏های باز شیف فلزات واسطه به‏ ...  بیشتر