فصلنامه
بررسی خواص آنتی ‌اکسیدانتی منابع تغذیه‌ای سلنیوم بر کیفیت اسپرم پرندگان چالش یافته با استرس حاد

نامدار کامرانی؛ امیر کریمی؛ محمدرضا شیخ‏لو

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 41-52

https://doi.org/10.52547/JCT.12.1.41

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر، به‏منظور ارزیابی اثرات خوراکی منابع سلنیوم آلی و معدنی بر کیفیت منی خروس­ چالش­یافته با دگزامتازون، انجام شد.مواد و روش‏ها: برای این منظور تعداد 24 قطعه خروس سویه راس 308 با سن 28 هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 6 پرنده در هر تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی، تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: ...  بیشتر

اثرات فیزیولوژیکی رقیق‌کننده انجماد مغناطیسی شده بر پارامترهای سلولی، شیمیایی و باروری اسپرم خروس پس از انجماد

محسن شرفی؛ زهرا عسگریان زاده؛ محمد امیر کریمی ترشیزی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 77-87

https://doi.org/10.52547/JCT.8.1.77

چکیده
  هدف: این مطالعه به‌منظور بررسی اعمال شدت­های مختلف میدان مغناطیسی بر محیط انجمادی اسپرم انجام شد.مواد و روش­ها: در این آزمایش از القای میدان مغناطیسی با شدت­های 0، 2000، 4000 و 6000 گوس، به‌منظور تعیین شدت بهینه در طی فرآیند انجماد-ذوب استفاده شد. نمونه‌های منیاز 10قطعهخروسگلهمرغمادرگوشتی24هفتهنژادراس308بااستفادهازروشماساژشکمی جمع­آوریشد. ...  بیشتر