فصلنامه
تمایز عصبی سلول‌های بنیادی کارسینومای جنینی کشت سه‌بعدی در دستگاه عصبی جنین مرغ

زهره نصیری؛ سید جمال مشتاقیان؛ فریبا اسماعیلی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 22-31

https://doi.org/10.52547/JCT.8.1.22

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به‏منظور بررسی اثر داربست کیتوسان/پلی­وینیل­الکل آمیخته با عصاره مغز نوزاد رت NRBE)) بر تمایز عصبی سلول­های بنیادی کارسینومای جنینی P19 طراحی شد.مواد و روش­ها: به‏منظور القای فنوتیپ عصبی، سلول‌های‌ بنیادی کارسینومای جنینی رده P19 روی داربست کیتوسان/پلی­وینیل­الکل آمیخته با عصاره­ی مغز نوزاد موش صحرایی ...  بیشتر