فصلنامه
بررسی غلاف میلین و پروتئین‌های مرتبط با آن (MAG، MOG، MBP و PLP) طی تخریب میلین القا شده توسط کوپریزون در سیستم عصبی مرکزی موش‌های نر نژاد C57BL/6

نیما سندگل؛ مجید کمیجانی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 12-21

https://doi.org/10.52547/JCT.8.1.12

چکیده
  هدف: هدف تحقیق، بررسی دقیق اثرات وابسته به‏زمان کوپریزون بر پروتئین­های MAG، MOG، MBp و PLp و روند تخریب میلین می‏باشد. مواد و روش‌ها: مدل تخریب میلین با مصرف پنج هفته غذای حاوی 2/0 درصد کوپریزون ایجاد شد. ناحیه کورپوس کالوزوم مغز موش‌ها در هفته‏های 3، 4 و 5 مورد ارزیابی بافتی و مولکولی قرار گرفت و در انتهای هفته پنجم مطالعات رفتاری ...  بیشتر