فصلنامه
اثر ویتامین D بر بیان پروتئین اصلی میلین (Myelin Basic Protein) در جسم پینه ای مغز مدل موش انسفالومیلیت اتوایمون تجربی القا شده با کاپریزون

فرهاد مشایخی؛ زیور صالحی؛ ابراهیم میرزاجانی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 314-321

https://doi.org/10.52547/JCT.8.4.314

چکیده
  هدف: در این مطالعه اثرات ویتامین D3 بر غلظت کل پروتئین و بیان پروتئین اصلی میلین (MBP) در جسم پینه‫ای مغز موش‫های دمیلینه شده توسط کاپریزون تحقیق شد.مواد و روش‫ها: جهت القا دمیلینه شدن، موش‫ها برای پنج هفته با کاپریزون تیمار شدند. سپس موش‫ها به سه گروه تقسیم شدند. به اولین گروه از طریق داخل صفاقی ویتامین D3 به میزان 5 میکروگرم بر کیلوگرم ...  بیشتر

بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن TNFR1 با ناباروری ایدیوپاتیک مردان

متین باقری ماتک؛ فرهاد مشایخی؛ محمدهادی بهادری

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 103-110

https://doi.org/10.52547/JCT.7.1.103

چکیده
  هدف: در مطالعه حاضر، ارتباط پلی مورفیسم TNFR1 36A/G با ناباروری ایدیوپاتیک مردان در جمعیت گیلان بررسی شد. مواد و روش‏ها: این مطالعه شامل 106 مرد نابارور ایدیوپاتیک و 114 مرد بارور به‏عنوان گروه کنترل می باشد. نمونه خون تهیه و DNA ژنومی استخراج شد. سپس ژنوتیپ‏ها و فراوانی آللی با استفاده از روش PCR-RFLP ارزیابی و آنالیز آماری با استفاده از نرم ...  بیشتر