فصلنامه
بررسی تاثیر نانوذرات روی و کبالت بر بیان ژن‌های STR، DAT و D4H درسوسپانسیون سلولی گیاه پروانش (Catharanthus roseus)

زهرا رضائی؛ رامین حسینی؛ بهور اصغری

دوره 7، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 355-364

https://doi.org/10.52547/JCT.7.4.355

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثر دو نانو ذره به عنوان الیسیتور بر بیان سه ژن کلیدی این مسیر بود.مواد و روش­ها:. به این منظور از غلظت­های 5/0، 75/0 و 1 میلی­گرم در لیتر نانو­اکسیدکبالت و نانواکسید روی استفاده و در زمان­های 8، 24و 48 ساعت پس از تیمار، نمونه­برداری انجام شد.نتایج: بررسی بیان ژن­ها به روش SQ-RT-PCR انجام شد. به طورکلی، هر دو ...  بیشتر