فصلنامه
بررسی نقش آنتی اکسیدانتتی ملاتونین بر ریشه ی گیاه یونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش شوری در شرایط کشت بافت

شبنم جلیلی؛ علی اکبر احسانپور

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 17-32

https://doi.org/10.61186/JCT.14.1.17

چکیده
  هدف: از آن جهت که تنش شوری سبب تجمع گونه های فعال اکسیژن که منجر به تنش اکسیداتیو و مانع رشد و عملکرد گیاه می­شود در این مطالعه به بررسی عملکرد ملاتونین به‫عنوان یک مولکول آنتی اکسیدانت بسیار قوی در پاکسازی انواع گونه های فعال اکسیژن و درنتیجه فعال شدن سیستم دفاعی گیاه در برابر تنش شوری پرداختیم.مواد و روش­ها: در این مطالعه پس از ...  بیشتر